สมาชิก MDRT 5ปี ที่ใช้หลัก Work-Life Balance มาเติมเต็มในชีวิตการทำงาน และถ่ายทอดต่อให้ทีมงาน