มุมมองของสมาชิก MDRT Life members ต่อ MDRT

สมาชิก MDRT Life members ที่มีแรงบันดาลใจจากการเข้าร่วมประชุม MDRT ช่วยยกระดับผลงานในแต่ละปี