MDRT Day เป็นกิจกรรมประจำปีที่จัดขึ้นโดยเฉพาะในประเทศย่านเอเชียแปซิฟิก สำหรับสมาชิก และผู้ที่กำลังทำคุณวุฒิ MDRT ซึ่งคณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ (MCC) ของ MDRT เป็นผู้จัดขึ้นโดยมีทั้งวิทยากรในประเทศ และนานาชาติ ทั้งยังให้บรรยากาศที่กระตือรือร้น และวัฒนธรรมเช่นเดียวกับการประชุม MDRT ประจำปี ในบริบทของแต่ละประเทศ

รายละเอียดของ MDRT Day ครั้งต่อไปจะประกาศบนหน้าเว็บนี้เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม หากมีคำถาม ส่งมาที่ asiapacific@mdrt.org

MDRT Day Thailand 2019