MDRT Journey

การแบ่งปัน และเติบโตไปด้วยกันเป็นสปิริตของ MDRT ฟังสดจากเพื่อนสมาชิกผู้สร้างแรงบันดาลใจของเราทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเรียนรู้เพิ่มเติมถึงความหมายของการได้รับสมาชิกภาพ MDRT

ผู้นำในประเทศ

ทำไมต้อง MDRT?

ทำไมต้อง MDRT?

การเป็นสมาชิก MDRT มีประโยชน์อย่างไร ต่อการทำงานเป็นตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงิน

สมาชิก MDRT Life Members

มุมมองของสมาชิก MDRT Life members ต่อ MDRT

มุมมองของสมาชิก MDRT Life members ต่อ MDRT

สมาชิก MDRT Life members ที่มีแรงบันดาลใจจากการเข้าร่วมประชุม MDRT ช่วยยกระดับผลงานในแต่ละปี

สมาชิก MDRT 5ปี

มุมมองของสมาชิก 5ปี ต่อ MDRT

มุมมองของสมาชิก 5ปี ต่อ MDRT

สมาชิก MDRT 5ปี ที่ใช้หลัก Work-Life Balance มาเติมเต็มในชีวิตการทำงาน และถ่ายทอดต่อให้ทีมงาน

สมาชิก First-Time Members

สารจากประธานถึงสมาชิกปีแรก 2020

สารจากประธานถึงสมาชิกปีแรก 2020

Regina Bedoya, CLU, ChFCประธาน MDRT ปี 2020 แสดงความยินดี และต้อนรับสมาชิกปีแรก ทั้งส่งเสริมให้มอง MDRT เป็นผู้สนับสนุนพวกเขาในช่วงเวลาอันท้าทายนี้

มุมมองของสมาชิก first-time members ต่อ MDRT

มุมมองของสมาชิก first-time members ต่อ MDRT

สมาชิก first-time members ที่สานต่องานของพ่อแม่ แล้วใช้คุณวุฒิ MDRT ต่อยอดในการทำงาน