MDRT Journey

สมาชิก First-Time Members

มิ.ย. 2020

สารจากประธานถึงสมาชิกปีแรก 2020

Regina Bedoya, CLU, ChFCประธาน MDRT ปี 2020 แสดงความยินดี และต้อนรับสมาชิกปีแรก ทั้งส่งเสริมให้มอง MDRT เป็นผู้สนับสนุนพวกเขาในช่วงเวลาอันท้าทายนี้ส.ค. 2019

มุมมองของสมาชิก first-time members ต่อ MDRT

สมาชิก first-time members ที่สานต่องานของพ่อแม่ แล้วใช้คุณวุฒิ MDRT ต่อยอดในการทำงาน