MDRT Member Benefits

กอ่ ตงั้ ขนึ้ ในปี 1927 Million Dollar Round Table (MDRT) เป็นสมาคม ผเู ้ ชยี่ วชาญดา้ นการเงนิ ระดบั พรเี มยี ร์ (Premier Association of Financial Professionals®)

การเป็ นสมาชกิ MDRT แบบพเิ ศษจะจากดั เฉพาะผใู ้ หบ้ รกิ ารทางการเงนิ ชนั้นาและผเู้ชยี่วชาญดา้นประกนัชวีติทยี่ดึมนั่ในมาตรฐานวชิาชพีและ จรยิธรรมทเี่ขม้งวดเพอื่สรา้งความไวว้างใจและความเชอื่มนั่ใหก้บัลกูคา้ ของตน 

ในวชิาชพีทมี่กีารแขง่ขนัสงู ขอ้โตแ้ยง้เป็นสงิ่ทเี่กดิขนึ้เป็นประจาและ การเปลยี่ นแปลงกฎระเบยี บเป็ นเรอื่ งปกติ MDRT เป็ นทที่ ปี่ รกึ ษามาเรยี น รวู้า่จะประสบความสาเร็จและมอีาชพีทยี่งั่ยนืมากขนึ้ไดอ้ยา่งไร 

MDRT เชอื่ มตอ่ สมาชกิ กบั เครอื ขา่ ยทวั่ โลกทไี่ มม่ ใี ครเทยี บได ้ โดยใหก้ารผสมผสานของแหลง่ขอ้มลูและการสรา้งเครอืขา่ยทไี่ม่ เหมอื นใคร เพอื่ สรา้ งแรงบนั ดาลใจในการเตบิ โตของธรุ กจิ ดว้ ยการพดู คยุสอ่ืสารแบบเผชญิหนา้และการเขา้ถงึไอเดยีทสี่มาชกิใชอ้ยทู่กุวนั แมแ้ตผ่เู้ชยี่วชาญดา้นการเงนิทดี่ทีสี่ดุกค็น้พบไอเดยีใหม่ๆเพอื่เพมิ่ ประสทิ ธภิ าพการทางาน สรา้ งธรุ กจิ ของตนและคน้ พบกลยทุ ธค์ วาม สาเร็จใหม่ ๆ 

ยกระดบั อาชพีของคณุ
ขอ้กาหนดดา้นผลงานการเป็นสมาชกิที่ เพมิ่ มากขนึ้ ของ MDRT และระดบั สมาชกิ Court of the Table® และ
Top of the Table® ทส่ี งู ขน้ึ เสรมิ สรา้ ง ความสาคญัของการตงั้เป้าหมายและบรรลุ เป้าหมายทใี่หญข่ นึ้

สรา้ง ความไวว้างใจจากลกูคา้
สมาชกิ MDRT มจี รรยาบรรณในระดบั สงู เพอื่เสรมิสรา้งความเชอ่ืมน่ัใหก้บัลกูคา้

เตบิโตขน้ึ เป็นผนู้า
MDRT สรา้ งโอกาสใหก้ บั สมาชกิ ในการทา หนา้ทเี่ป็นผนู้าอาสาสมคัรภายในองคก์ร เป็นการชว่ยพัฒนาทกัษะในการเสรมิสรา้ง ธรุกจิของตน

ให้ คนื
มลู นธิ ิ MDRT มอบโอกาสแกส่ มาชกิ
MDRT เพอื่ สนับสนุนกจิ กรรมและองคก์ รการ กศุ ล เป็ นผนู ้ าชมุ ชนและสรา้ งความ สมัพันธก์บัผนู้าชมุชนในอาชพีดา้นบรกิาร ทางการเงนิ

ค้นพบความคิด นวัตกรรมใหม่ ๆ

เครอืขา่ยทว่ัโลก

สมาชกิ MDRT ในแตล่ ะประเทศตา่ งมารวม ตวักนั เพอ่ืทจี่ะไดเ้รยีนรจู้ากประสบการณข์อง แตล่ ะคน แบง่ ปันความคดิ และทราบถงึ แนว โนม้ทจี่ะเกดิขนึ้

นติยสาร Round the Table

สงิ่ ตพี มิ พท์ กุ สองเดอื นของ MDRT มงุ่ ความ สนใจไปยงัแนวโนม้และโอกาสทเี่ฉพาะเจาะ จงสาหรับวชิาชพีดา้นบรกิารทางการเงนิ

แหลง่ ขอ้ มลู ออนไลน์

โซนแหลง่ขอ้มลูท่ี Global เป็นหอ้ง สมดุ เนอื้ หาดา้ นการศกึ ษา รวมทงั้ วดิ โี อ พ็อดคาสท์ MDRT และหนังสอื เอกสารการ ประชมุ ประจาปี บล็อก MDRT ใหเ้ นอื้ หา ทเี่ป็นประโยชนแ์ละทนัสมยัเกยี่วกบัแนว โนม้และหวัขอ้ลา่สดุทเี่กยี่วกบัอตุสาหกรรม สมาชกิสามารถใชเ้ครอื่งมอืโปรไฟลส์มาชกิ ออนไลนอ์ ยา่ งครบถว้ น เชน่ ตวั ตดิ ตามผล งานเพอื่ใหแ้น่ใจวา่เป็นไปตามเป้าหมายราย เดอื น สมาชกิ ยงั สามารถเขา้ ถงึ โลโก ้ ขา่ ว ประชาสมัพันธแ์ละคาแนะนาเพอ่ืสง่เสรมิการ เป็นสมาชกิกบั MDRT

การประชุม

เรยีนรแู้ละไดร้ับแรงบนัดาลใจจากผู้ เชยี่วชาญดา้นบรกิารดา้นการเงนิทดี่ทีสี่ดุ จากทว่ัโลกในการประชมุประจาปีMDRT การประชมุระดบัโลกและการประชมุประจา ปี Top of the Table การวจิ ัยของ MDRT แสดงใหเ้ห็นวา่เมอื่สมาชกิมสี ว่นรว่มกบั MDRT และเขา้ รว่ มการประชมุ มากขนึ้ พวกเขาจะเห็นการเพม่ิขนึ้ของผลงานเมอื่ เวลาผา่นไป

คนเต็มคน

แนวคดิ คนเต็มคนของ MDRT สนับสนุนให ้ สมาชกิสามารถสรา้งสมดลุชวีติสว่นตวัและ การงาน สง่ ผลใหป้ ระสบความสาเร็จโดยรวม และชวีติทเี่ตมิเต็มมากยงิ่ขนึ้

MDRT สามารถสรา้งแรง บนัดาลใจใหป้ระสบความ สาเร็จผา่นสทิธปิระโยชนพ์ เิศษ

จากการศกึ ษาผทู ้ เี่ ป็ นสมาชกิ ครัง้ แรก 670 คนในปี 2012 ทยี่ งั คงเป็ นสมาชกิ ตอ่ เนอื่ งถงึ ปี 2016 แสดงใหเ้ห็น วา่ไดร้ับคา่คอมมชิชน่ัเพมิ่ ขนึ้ 63.9% โดยเฉลยี่

นน่ั คอื การเพมิ่ ขน้ึ เฉลย่ี ตอ่ ปีเป็นจา นวน
 13.5%

เชอื่มตอ่กนั

asiapacific@mdrt.org
Phone +65 6496 5505