Regina Bedoya, CLU, ChFCประธาน MDRT ปี 2020 แสดงความยินดี และต้อนรับสมาชิกปีแรก ทั้งส่งเสริมให้มอง MDRT เป็นผู้สนับสนุนพวกเขาในช่วงเวลาอันท้าทายนี้