ขณะนี้เป็นเวลาสำหรับสมาชิก MDRT ในการใช้คุณลักษณะที่ดีที่สุด ของพวกเขา นั่นคือการมีวินัยในตนเอง เราต้องประสบความสำเร็จ Tony Gordon กล่าว

อ่านต่อไป