TROY A. COLLINS, ADFP, มีลูกค้าที่มีรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยแต่ยังไม่สามารถประสบความสำเร็จทางด้านการเงินได้ ไม่เพียงแต่พวกเขาไม่ได้ออมหรือลงทุน แต่พวกเขากลับมีหนี้สินมาก ดังนั้นขั้นตอนแรกที่ควรทำคือการวิเคราะห์กระแสเงินสดของลูกค้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญของการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่แท้จริง

อ่านต่อไป