Có rất nhiều tư vấn viên tài chính ngoài đời, tại sao khách hàng nên chọn bạn? Bạn có thể làm gì khác biệt để khiến họ muốn làm việc cùng bạn? Trong phiên họp này, Kucheria chia sẻ các kỹ thuật cô sử dụng để nổi bật trong đám đông.

Hãy xem ngay bây giờ