Khi gặp một khách hàng hoặc một người bạn mới, tôi sẽ trình bày khái niệm bảo vệ cho người đó một cách dễ dàng và giản đơn bằng cách sử dụng một mẩu giấy và một cái bút, rồi vẽ bốn phần trên tờ giấy và giải thích khái niệm này. Phần trình bày được sử dụng để giải thích khái niệm đó, để xây dựng mối quan hệ, tìm hiểu thực tế, thiết lập nhu cầu, đề xuất giải pháp và chốt hợp đồng.

Tiếp tục đọc