Là một tổ chức do thành viên tự điều hành, các nhà lãnh đạo tình nguyện của MDRT là phần sống còn trong cơ cấu tổ chức và hoạt động của MDRT. Họ giúp nhu cầu của thành viên được bảo đảm thông qua các chương trình và dịch vụ của MDRT. Dưới đây là danh sách các nhà lãnh đạo thành viên trong khu vực và ủy ban họ đại diện.

Để biết thêm chi tiết về các ủy ban của MDRT và cách để thành viên có thể tình nguyện tham gia, hãy liên hệ asiapacific@mdrt.org.