Chị Phạm Hoàng Yến, thành viên MDRT 6 năm từ TP. Hải Phòng, Việt Nam, đã xây dựng và đẩy mạnh uy tín cá nhân để chinh phục lòng tin của khách hàng để họ sẵn lòng giới thiệu hơn.

Tiếp tục đọc