Những điều tốt đẹp bắt đầu với bạn. Trong ngành của chúng ta, bạn phải tự mình đi những bước đầu tiên. Bạn phải gọi điện. Bạn phải giới thiệu bản thân. Đạo đức nghề nghiệp bắt đầu với bạn và Quy tắc Đạo đức Nghề nghiệp MDRT cho chúng ta một khuôn khổ để sống có đạo đức.

Tiếp tục đọc