SHERRY LEE ONG sắp đủ điều kiện đạt tư cách thành viên MDRT lần đầu tiên vào năm 2011. Cô còn thiếu có 4.000 đô la tiền phí bảo hiểm năm đầu tiên. Cô đang trên đường đến gặp khách hàng tiềm năng có thể lấp đầy khoảng trống này, nhưng hóa ra việc nhận đơn đăng ký bảo hiểm không dễ như cô tưởng.

Tiếp tục đọc