“Mọi người luôn cần bảo hiểm nhân thọ, để thay thế nguồn thu nhập, gia đình có yếu tố nước ngoài (family fairness), gia đình hỗn hợp, và cho các gia đình có con với nhu cầu đặc biệt,” Howard E. Sharfman nói. “Vào cuối ngày, chúng tôi luôn có miễn thuế tiền bồi thường tử vong, gia tăng giá trị giải ước được hoãn thuế, thay thế thu nhập và tạo bất động sản thông qua một sản phẩm tuyệt vời được gọi là bảo hiểm nhân thọ.

Tiếp tục đọc