Hành trình MDRT (MDRT Journey)

Khẩu hiệu của MDRT là chia sẻ và cùng tiến bộ. Lắng nghe trực tiếp từ các thành viên đầy cảm hứng trên toàn khu vực APAC và tìm hiểu thêm về ý nghĩa của việc đạt được tư cách thành viên MDRT.

Thành viên năm đầu tiên

Thông điệp của Chủ tịch gửi tới các Thành viên năm đầu tiên khóa 2020

Thông điệp của Chủ tịch gửi tới các Thành viên năm đầu tiên khóa 2020

Chủ tịch MDRT 2020, bà Regina Bedoya, CLU, ChFC, chúc mừng và chào đón các thành viên năm đầu tiên, đồng thời khuyến khích họ mạnh dạn nhờ tới sự hỗ trợ của MDRT trong giai đoạn khó khăn này.