Hành trình MDRT (MDRT Journey)

Thành viên năm đầu tiên

Jun 2020

Thông điệp của Chủ tịch gửi tới các Thành viên năm đầu tiên khóa 2020

Chủ tịch MDRT 2020, bà Regina Bedoya, CLU, ChFC, chúc mừng và chào đón các thành viên năm đầu tiên, đồng thời khuyến khích họ mạnh dạn nhờ tới sự hỗ trợ của MDRT trong giai đoạn khó khăn này.