Xây dựng lòng tin với khách hàng trong ba bước, theo Gregory Fok đến từ Singapore. Được thuyết trình tại Hội nghị Thường niên 2017.

Hãy xem ngay bây giờ