Naomi Chua, từ Singapore, chia sẻ các phương pháp để có được giới thiệu và nhờ đó cho phép cô đủ điều kiện đạt MDRT nhanh hơn và ít tốn sức hơn.

Hãy xem ngay bây giờ