Tìm kiếm khách hàng mới mà bạn có thể hỗ trợ là một lợi ích cho cả bạn và khách hàng. Delia Wong, đến từ Singapore, nói về cách cô tự định vị mình là tư vấn viên gia đình.

Hãy xem ngay bây giờ