Con người phản ứng rất mạnh với những câu hỏi làm lay động tình cảm. Cristine T. Tan, thành viên đủ điều kiện đạt Court of the Table, trình bày những câu hỏi đã giúp cô thúc đẩy cảm xúc và sự thấu hiểu của khách hàng.

Tiếp tục đọc