Chúng ta không hành động trái với niềm tin của mình, thậm chí khi niềm tin đó có thể sai sự thật. Đó là lý do vì sao niềm tin rất quan trọng trong việc xác định cách sống của ta. Hai huấn luyện viên hàng đầu cho tư vấn viên tài chính thảo luận cách niềm tin của bạn có thể kìm hãm bạn lại hoặc đưa bạn lên tầm cao mới trong sự nghiệp.

Hãy xem ngay bây giờ